دوره های رایگان

100% –

آموزش مذاکره در کسب و کار

1,612
79000 – رایگان
100% –

چطور جذاب باشیم

1,181
290000 – رایگان
100% –
100% –

دوره خودشناسی (قسمت اول)

1,533
98000 – رایگان
100% –

دوره خودشناسی (قسمت دوم)

1,250
98000 – رایگان
100% –

عزت نفس

1,319
89000 – رایگان
100% –

کاربرد فن بیان در روزمره

1,791
69000 – رایگان