سخنرانی پلاس شهریور 1401

3,700,000 تومان
فروش
3,700,000 تومان
سخنرانی پلاس شهریور 1401

ویدئو خوش آمدگویی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه صفرم (پارت اول) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه صفرم (پارت دوم) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه صفرم (پارت سوم) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه اول -(بخش اول) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه اول -(بخش دوم) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

pdf جلسه اول مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
عزت نفس

پارت1 فایل صوتی

پارت2 فایل صوتی

پارت3 فایل صوتی

پارت4 فایل صوتی

پارت5 فایل صوتی

پارت6 فایل صوتی

جلسه دوم-(بخش اول) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم-(بخش دوم) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

pdf جلسه دوم مقاله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.