"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد